Search for more Public Notices in your area
CYNGOR GWYNEDD COUNCIL
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Notice ID: NWA0891209

Notice effective from
15th November 2018 to 15th December 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO! 1991

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU AMRYW FFYRPP YN ARPAL ARFON: LON LLWYN. Y FELINHELI. Y GLYN - CAERNARFON. BRO SEIRI A STRYD AMBROSE - BANGOR!

(GWAHARPPIAP TRAFNIDIAETH TRWOPP PROS PRO) 2018

RHOOPIR PRWY HYN RYBUPP fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darnau hynny o'r ffyrdd a bennir yn yr Atodlen isod.

Mae angen y Gorchymyn er galluogi gwaith ail wynebu ar hyd y ffyrdd.

Daw'r Gorchymyn i rym ar yr 11 eg o Ragfyr, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwy na chwe mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffyrdd, pa un bynnag fyddo gyntaf.

DYPPIEPIG: 15fed o Dachwedd, 2018.

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAO TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991

THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF VARIOUS ROADS IN THE ARFON AREA: BUSH ROAD - Y FELINHELI, Y GLYN - CAERNARFON, BRO SEIRI AND AMBROSE STREET - BANGOR)

(TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along those lengths of roads referred to in the Schedule below.

The Order is necessary to enable resurfacing work along the roads.

The Order comes into effect on the 11th December, 2018 and will continue in force for a period not exceeding six months or until the work which it is proposed to carry out on the roads is completed, whichever is the earlier.

DATED: 15th November, 2018.

Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.L.G. Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G.

Head of Legal Services

Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, CAERNARFON, Gwynedd.

Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON,

Gwynedd.

LSn Llwyn, Y Felinheli

ATODLEN

Cau'r ffordd a adwaenir fel Lon Llwyn, Y Felinheli o bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd Brynffynnon gan deithio mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol ac yna de ddwyreiniol hyd at bwynt ger ei gyffordd gyda'r Ffordd Dosbarth III sydd yn arwain tuag at Bant yr Afallen Bach, Y Felinheli.

Y ffordd arall yw dilyn Ffordd Brynffynnon mewn cyfeiriad gogledd orllewinol hyd at ei gyffordd gyda Ffordd Caernarfon ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen am bellter o oddeutu 2 km hyd at ei gyffordd gyda Ffordd y B4547, Nant y Garth, ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen hyd at ei gylchfan ger Groeslon Ty Mawr, Llanddeiniolen gan gymryd y trydydd troad oddi ar y gylchfan i ymuno gyda Ffordd y B4366. Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol hyd at ei gyffordd gyferbyn S'r Gors Bach Inn, troi i'r dde ac yna ymlaen hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall. Cychwynnir y gwaith ar yr 11 eg o Ragfyr, 2018. Ar hyn o bryd disgwylir y

SCHEDULE

Bush Road, Y Felinheli Closure of the road known as Bush Road, Y Felinheli from a point near to its junction with Brynffynnon Road, travelling in a north easterly and then in a south easterly direction up to a point with its junction with the Class III Road that leads towards Pant yr Afallen Bach, Y Felinheli.

The alternative route is to follow Brynffynnon Road in a north westerly direction up to its junction with Caernarfon Road and then turn right. Continue along the road for a distance of approximately 2 km up to its junction with the B4547 Road, Nant y Garth and then turn right. Follow the road ahead up to its roundabout near Groeslon Ty Mawr, Llanddeiniolen and take the third exit to join the B4366 Road. Follow the road in a south westerly direction up to its junction opposite the Gors Bach Inn, turn right, and then proceed along the road up to its closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Work will commence on the 11th December, 2018. At this stage it is

gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod.

anticipated that the work will be completed within approximately 5 days.

Y Glyn, Caernarfon

Cau'r Ffordd a adwaenir fel Y Glyn, Caernarfon o bwynt ger ei gyffordd

I Y Glyn, Caernarfon

Y Glyn, Caernarfon

Closure of the road known as Y Glyn, Caernarfon from a point near to

gyda Ffordd Bethel, Ffordd y B4366 gan deithio mewn cyfeiriad dwyreiniol hyd at bwynt ger ei gyffordd gyferbyn & rhif 4 Cae Mur, Caernarfon.

Y ffordd arall yw dilyn Ffordd y B4366 mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol am bellter o oddeutu 620 metr hyd at ei gyffordd gyda Ffordd Cwellyn ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen hyd at ei gyffordd gyda Cae Mur, troi i'r dde, ac yna ymlaen am bellter o oddeutu 485 metr hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.

Cychwynnir y gwaith ar y 14eg o lonawr, 2019. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod.

its junction with Bethel Road, the B4366 Road, travelling in an easterly direction up to a point near to its junction opposite no. 4 Cae Mur, Caernarfon.

The alternative route is to follow the B4366 Road in a north easterly direction for a distance of approximately 620 metres up to its junction with Cwellyn Road and then turn right. Proceed along the road up to its junction with Cae Mur, turn right, and then onwards for a distance of approximately 485 metres up to the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Work will commence on the 14th January, 2019. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days.

Bro Seiri a Stryd Ambrose, Bangor

Cau Bro Seiri, Bangor yn ei gyfanrwydd a chau Stryd Ambrose o bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd Seion, gan deithio mewn cyfeiriad de orllewinol hyd at bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd Trem Deg.

Y ffordd arall yw dilyn y ffordd o bwynt ger Capel Seion, gan deithio mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol hyd at ei gyffordd gyda Lon Glan M6r ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen am bellter o oddeutu 260 metr ac yna troi i'r dde i ymuno gyda'r Stryd Fawr ac yna ymlaen am bellter o oddeutu 400 metr hyd at bwynt ger ei gyffordd gyda Stryd William. Troi i'r dde ac yna ymlaen hyd at ei gyffordd gyda Stryd Ambrose ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.

Cychwynnir y gwaith ar yr 21ain o lonawr, 2019. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod.

Bro Seiri and Ambrose Street, Bangor

Closure of Bro Seiri, Bangor for its entire length and closure of Ambrose Street from a point near to its junction with Ffordd Seion, travelling in a

south westerly direction up to a point near to its junction with Fairview Road.

The alternative route is to follow the road from a point near Capel Seion, travelling in a north easterly direction, up to its junction with Beach Road and then turn right. Follow the road for a distance of approximately 260 metres, turning right to join Bangor High Street and then onwards for a distance of approximately 400 metres up to its junction with William Street. Turn right and then continue along the road up to its junction with Ambrose Street and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Work will commence on the 21st January, 2019. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days.

For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Barry Naylor Williams on 01286 679760.

For further information regarding the Order please telephone the Transportation and Countryside Service on (01286) 679437. (CAT-3366 KFD)_

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r cau ffoniwch yr Ymgeisydd ■


Barry Naylor Williams

ar 01286 679760.

Am wybodaeth bellach ynglyn S'r gorchymyn, ffoniwch Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. (CAT-3366 KFD)_

S'r

Attachments

NWA0891209.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices