Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (PALE STREET ANP HILL STREET. MENAI BRIPGE) ORPER 2018

Notice ID: NWA0783239

Notice effective from
6th September 2018 to 6th October 2018

RHYBUDD O FWRIAD

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) (LON PEN NEBO A CIL BEDLAM. PORTHAETHWY) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar ol dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd Lon Pen Nebo a CM Bedlam, Porthaethwy.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn galluogi ffilmio.

Y ffordd arall yw o gyffordd LOn Pen Nebo, teithio mewn cyfeiriad deheuol tuag at gylchfan Britannia, cymryd yr allanfa cyntaf ar y chwith oddi ar y gylchfan i fynd ar CM Bedlam a theithio mewn cyfeiriad dwyreiniol i'r gyffordd gyda Ffordd y Ffair. Yna troi i'r dde i fynd ar Ffordd y Ffair a theithio mewn cyfeiriad de dwyreiniol tuag at Stryd y Bont. Yna troi i'r chwith i fynd ar Stryd y Bont a theithio mewn cyfeiriad gogleddol i sgwSr Porthaethwy. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 7fed Hydref, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 diwrnod.

NOTICE OF INTENTION

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (PALE STREET ANP HILL STREET. MENAI BRIPGE) ORPER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along Dale Street and Hill Street, Menai Bridge.

The Order is necessary to facilitate filming.

The alternative route will be from the junction of Hill Street, travel in a southerly direction to Britannia roundabout, take the first exit left off the roundabout onto Dale Street and travel in a south easterly direction to the junction with Wood Street. Then turn right onto Wood Street and travel in a south easterly direction to Bridge Street. Then turn left onto Bridge Street and travel in a northerly direction to Menai Bridge square. Vice versa for traffic travelling in the opposite direction.

The Order comes into effect on 7th October, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 day.

DYDDIEDIG 06/09/2018 DATED

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDPFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBOPAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021044-SMJ

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0783239.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices