Search for more Public Notices in your area
CYNGOR GWYNEDD COUNCIL
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991

Notice ID: NWA0756142

Notice effective from
16th August 2018 to 15th September 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU'R FFYRDD A ADWAENIR FEL CEFN HENDRE - CAERNARFON, FFORDD DOSBARTH III GER YSGOL FELINWNDA - LLANWNDA, FFORDD HENDREWEN - BANGOR A FFORDD CRAWIA, LLANRUG) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 01 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darnau hynny o'r ffyrdd a bennir yn yr Atodlen isod.

Mae angen y Gorchymyn er galluogi gwaith ail-wynebu ar hyd y ffyrdd. Bydd y ffyrdd ar gau rhwng yr oriau 7.00 y bore hyd at 6.00 yr hwyr yn unig.

□aw'r Gorchymyn i rym ar y 3ydd o Fedi, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwy na Deuddeg mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffyrdd, pa un bynnag fyddo gyntaf.

DYDDIEDIG: 16eg o Awst, 2018.

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991

THE GWYNEDD COUNCIL

(CLOSURE OF THE ROADS KNOWN AS CEFN HENDRE - CAERNARFON, THE CLASS III ROAD NEAR YSGOL FELINWNDA - LLANWNDA, HENDREWEN ROAD - BANGOR AND FFORDD CRAWIA, LLANRUG) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along those lengths of roads referred to in the Schedule below.

The Order is necessary to enable resurfacing work along the roads. The roads will be closed between the hours of 7.00 a.m. and 6.00 p.m. only.

The Order comes into effect on the 3rd September, 2018 and will continue in force for a period not exceeding Twelve months or until the work which it is proposed to carry out on the roads is completed, whichever is the earlier.

DATED: 16th August, 2018.

Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.LG. Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G.

Head of Legal Services

Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, CAERNARFON, Gwynedd.

Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON, Gwynedd.

SCHEDULE

From a point opposite no. 46 Cefn Hendre up to a point near to its junction opposite 31 Segontium Road, Caernarfon.

The alternative route is to follow Ffordd Eryri in a northerly direction up to its junction with Llanbeblig Road and then turn left. Follow the road ahead for a distance of approximately 300 metres up to its junction with Segontium Road, turn left, and then onwards towards the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. From the closure near Cae'r Ymryson, following Ffordd Eryri in a south westerly and then in a north easterly direction back towards the closure on the easterly side of Cefn Hendre. Work will commence on the 3rt September, 2018. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 14 days.

From a point near to its junction near Ysgol Felinwnda, Llanwnda, travelling in a north westerly direction up to a point near to the crossroads at Saron. The alternative route is to follow the road from a point near to the crossroads at Saron, travelling in north easterly direction for a distance of approximately 1.2 km, along Llanfaglan Road, up to the turning on the right to follow the signs for Bontnewydd. Follow the road ahead up to its junction with the A487 Road, turn right, and then continue towards Dinas. Turn right near to the property known as "Tafarn Hen" and then proceed along the road towards the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Work will commence on the 12* October, 2018. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 2 weeks.

From a point near to its junction with the A4087 Road near to the "Union Inn" travelling in an easterly direction for a distance of approximately 250 metres. The alternative route is to follow the road ahead from a point near Tan y Maes, Bangor, travelling in an easterly direction for a distance of approximately 850 metres and then turn left towards LOn Popty. Follow LOn Popty in a north westerly direction up to its junction with the High Street and then turn left. Follow the road ahead, along Caernarfon Road, back towards the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Work will commence on the 1st November, 2018. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 7 days.

ATODLEN

O bwynt gyferbyn & rhif 46 Cefn Hendre hyd at bwynt ger ei gyffordd ger rhif 31 Ffordd Segontiwm, Caernarfon.

Y ffordd arall yw dilyn y ffordd ymlaen ar hyd Ffordd Eryri gan deithio mewn cyfeiriad gogleddol hyd at ei gyffordd gyda Ffordd Llanbeblig ac yna troi i'r chwith. Dilyn y ffordd ymlaen am bellter o oddeutu 300 metr hyd at ei gyffordd gyda Ffordd Segontiwm, troi i'r chwith, ac yna ymlaen hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall. O'r cau ger Cae'r Ymryson dylid dilyn Ffordd Eryri mewn cyfeiriad de orllewinol ac yna gogledd ddwyreiniol yn 61 tua'r cau ar yr ochr ddwyreiniol i Gefn Hendre.Cychwynnir y gwaith ar y 3ydd o Fedi, 2018. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 14 diwrnod.

O bwynt ger ei gyffordd ger Ysgol Felinwnda, Llanwnda gan deithio mewn cyfeiriad gogledd orllewinol hyd at bwynt ger y groesffordd yn Saron.

Y ffordd arall yw dilyn y ffordd o bwynt ger croesffordd Saron gan deithio mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol am bellter o oddeutu 1.2 km, ar hyd LOn Llanfaglan, hyd at y troad ar y dde i ddilyn yr arwyddion ymlaen tuag at Bontnewydd. Dilyn y ffordd ymlaen hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A487, troi i'r dde, ac yna ymlaen ar hyd y ffordd tuag at Dinas. Troi i'r dde ger yr eiddoa adwaenir fel Tafarn Hen ac yna ymlaen hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall. Cychwynnir y gwaith ar y 12fed o Hydref, 2018. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 2 wythnos.

O bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd yr A4087 ger yr "Union Inn" gan deithio mewn cyfeiriad dwyreiniol am bellter o oddeutu 250 metr

Y ffordd arall yw dilyn y ffordd ymlaen o bwynt ger Tan y Maes, Bangor, gan deithio mewn cyfeiriad dwyreiniol am bellter o oddeutu 850 metr ac yna troi i'r chwith i ddilyn Lon Popty. Dilyn LOn Popty ymlaen mewn cyfeiriad gogledd orllewinol hyd at ei gyffordd gyda'r Stryd Fawr ac yna troi i'r chwith. Dilyn y ffordd ymlaen, ar hyd Ffordd Gaernarfon, yn 61 tuag at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall. Cychwynnir y gwaith ar y 1 af o Dachwedd, 2018. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 7 diwrnod.O bwynt ger ei gyffordd gyda'r SgwSr, Llanrug, gan deithio mewn cyfeiriad gogleddol hyd at bwynt ger ei gyffordd gyda LOn Groes.

Y ffordd arall yw dilyn Ffordd Crawia mewn cyfeiriad gogleddol hyd at ei gyffordd ger yr eiddo a adwaenir fel Penrhyn Farm ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen hyd at ei gyffordd gyda Bron Rhythallt, troi i'r dde, ac yna ymlaen hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A4086. Troi i'r dde ac yna dilyn y ffordd ymlaen hyd at y SgwSr, Llanrug ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.Cychwynnir y gwaith ar y 25ain o Chwefror, 2019. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 4 diwrnod.

Cefn Hendre. Caernarfon

Ffordd Cefn Hendre. Caernarfon

Class III Road near Ysaol

Ffordd Dosbarth III per Ysaol

Hendrewen Road. Banaor

Ffordd Hendrewen. Banaor

Ffordd Crawia. Llanrua

From a point near to its junction with the Square at Llanrug, travelling in a


Ffordd Crawia. Llanrua

northerly direction up to its junction with LOn Groes. The alternative route is to follow Ffordd Crawia in a northerly direction up to its junction near to the property known as Penrhyn Farm and then turn right. Follow the road ahead up to its junction with Bron Rhythallt, turn right, and then onwards towards its junction with the A4086 Road. Turn right and continue along the road up to the Square at Llanrug and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Work will commence on the 25* February, 2019. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 4 days.

For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Barry Naylor Williams on 01286 679760.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r cau ffoniwch yr Ymgeisydd - Barry Naylor Williams ar 01286 679760.

Am fwy o wybodaeth yngln a'r Gorchymyn ffoniwch y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. (CAT-3326 KFD)

For further information regarding the Order please telephone the Transportation and Countryside Service on (01286) 679437. (CAT-3326 KFD)

Attachments

NWA0756142.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices