Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF INTENTION

Notice ID: NWA0687293

Notice effective from
28th June 2018 to 28th July 2018

RHYBUDD 0 FWRIAD

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIAPAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD PROS PRO) (LON CAE GARW. RHOSTREHWFA) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys M6n/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd LQn Cae Garw, Rhostrehwfa.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn galluogi gwaith □wr Cymru i leoli stop tap ger cloddiad.

Y ffordd arall yw o bwynt deheuol y caead, teithio mewn cyfeiriad deheuol i gyffordd y B4422 a throi i'r chwith. Teithio ar hyd y B4422 mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol trwy Rhostrehwfa i'r gyffordd gyntaf ar y chwith a throi i'r chwith. Teithio ar hyd y ffordd ddi-ddosbarth yma mewn cyfeiriad gorllewinol i'r gyffordd ac ochr arall y caead.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 17eg Gorffennaf, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith ar 19eg Gorffennaf, 2018.

NOTICE OF INTENTION

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LON CAE GARW. RHOSTREHWFA) ORPER 2018 NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along L6n Cae Garw, Rhostrehwfa.

The Order is necessary for Dwr Cymru works to locate stop tap by excavation.

The alternative route will be from the southern point of the closure, travel in a southerly direction to the junction of the B4422 and turn left. Travel along the B4422 in a north easterly direction through Rhostrehwfa to the first junction on the left and turn left. Travel along this unclassified road in a westerly direction to the junction and the opposite end of the closure.

The Order comes into effect on M" July, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 19th July, 2018.

DYDDIEDIG 28/06/2018 DATED

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021025-SMJ

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0687293.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices