Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF INTENTION

Notice ID: NWA0674611

Notice effective from
21st June 2018 to 21st July 2018

RHYBUDD O FWRIAD
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD PROS PRO) (CROESFAN RHEILFFORDP GAERWEN) RHIF 2 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar draws Croesfan Rheilffordd Gaerwen.
Mae angen y Gorchymyn ar gyfer cynnal a chadw y groesfan rheilffordd.
Y ffordd arall yw o bwynt gorllewinol y caead, teithio mewn cyfeiriad de dwyreiniol i sgwar Llanddaniel a throi i'r chwith, yna mynd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol drwy bentref Llanddaniel i gyffordd yr A5 yn Star, yna troi i'r chwith i fynd ar yr A5 a chario mlaen mewn cyfeiriad gorllewinol ar hyd yr A5 tuag at Stermat ym mhentref Gaerwen, yna troi i'r chwith i adael yr A5 i fynd ar Stryd y Capel, Gaerwen a theithio mewn cyfeiriad deheuol i'r groesfan rheilffordd a'r ochr orllewinol o'r caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 14eg Gorffennaf, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith ar 15fed Gorffennaf, 2018.
NOTICE OF INTENTION
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (GAERWEN LEVEL CROSSING) ORDER N0.2 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mdn/lsle of Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction across the Gaerwen Level Crossing.
The Order is necessary for level crossing maintenance.
The alternative route will be from the western point of the closure, travel in a south easterly direction to Llanddaniel square and turn left, then proceed in a north easterly direction through Llanddaniel village to the A5 junction in Star, then turn left onto the A5 and proceed in a westerly direction along the A5 towards Stermat Hardware in the village of Gaerwen, then turn left off the A5 onto Chapel Street, Gaerwen and travel in a southerly direction to the railway crossing and the westerly point of the road closure and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 14th July, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 15th July, 2018.
DYDDIEDIG 21/06/2018 DATED
ROBYN W JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW
AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-020964-SMJ
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0674611.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices