Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984

Notice ID: NWA0653946

Notice effective from
7th June 2018 to 7th July 2018

RHYBUDD GWNEUD DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 AD RAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991 GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPP TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) (LON GANOL. LLANPPONA) 2018 RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd LOn Ganol, Llanddona.
Mae angen y Gorchymyn ar gyfer adferiad ceuffos -methu cynnal y lleiafswm lied sydd ei angen.
Y ffordd arall yw o bwynt gorllewinol y caead, teithio mewn cyfeiriad dwyreiniol ac yna mewn cyfeiriad deheuol ar hyd LOn Ganol, Llanddona. Yna troi i'r dde yn y gyffordd ger Bryn Poeth a theithio mewn cyfeiriad deheuol ar hyd LOn Camp i Eglwys Llanfaes. Yna teithio mewn cyfeiriad gorllewinol ar hyd LOn Sling i'r gyffordd ger Fferm Bryn Bella, Llanddona a throi i'r dde i fynd ar ffordd Llanddona. Yna dilyn y ffordd drwy bentref Llanddona i'r Comin ac ochr orllewinol y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
Paw'r Gorchymyn i rym ar 8fed Mehefin, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith ar 8fed Mehefin, 2018.
PYPPIEPIG 07

NOTICE OF MAKING ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991 CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LON GANOL LLANDDONA) ORDER 2018 NOTICE IS HEREBY GIVEN
that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along LOn Ganol, Llanddona.
The Order is necessary for sewer rehabilitation -unable to maintain minimum required width.
The alternative route will be from the western point of the closure, travel in an eastwards and then southern direction along LOn Ganol, Llanddona. Then turn right at the junction near Bryn Poeth and travel in a southerly direction along LOn Camp to Llanfaes Church. Then travel in a westerly direction along LOn Sling to the junction near Bryn Bella Farm, Llanddona and turn right onto the Llanddona road. Then follow the road through Llanddona village to the Common and the western end of the closure. And vice versa for traffic travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 8* June, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 8th June, 2018. 6/2018 DATEP
ROBYN W JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYPPFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW
AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-020957-SMJ
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0653946.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices