Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991

Notice ID: NWA0605124

Notice effective from
3rd May 2018 to 2nd June 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL VI DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991
GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU AMRYW FFYRDD YN ARDAL ARFON) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd wedi gwneud Gorchymyn sydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darnau hynny o'r ffyrdd a bennir yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er galluogi gwaith ail wynebu ar hyd y ffyrdd.
Daeth y Gorchymyn i rym ar y 1af o Fai, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwy na chwe mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffyrdd, pa un bynnag fyddo gyntaf.
DYDDIEDIG: 3ydd o Fai, 2018.
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991
THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF VARIOUS ROADS IN THE ARFON AREA) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along those lengths of roads referred to in the Schedule below. The Order is necessary to enable resurfacing work along the roads.
The Order came into effect on the 1" May, 2018 and will continue in force for a period not exceeding six months or until the work which it is proposed to carry out on the roads is completed, whichever is the earlier.
DATED: 3rd May, 2018.
Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.LG. Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G.
Head of Legal Services
Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, CAERNARFON,
Gwynedd.
Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON, Gwynedd.
L6n Tan-v-Grisiau. Pentir. Bangor
ATODLEN
I'w gau yn ei gyfanrwydd.
Nid oes ffordd osgoi addas ar gael yn ystod cyfnod cau'r ffordd. Fodd bynnag, bydd mynediad ar gael ei breswylwyr yn unig.
Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod._
I'w gau yn ei gyfanrwydd.
Nid oes ffordd osgoi addas ar gael yn ystod cyfnod cau'r ffordd. Fodd bynnag, bydd mynediad ar gael ei breswylwyr yn unig.
Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod._
I'w gau yn ei gyfanrwydd.
Nid oes ffordd osgoi addas ar gael yn ystod cyfnod cau'r ffordd. Fodd bynnag, bydd mynediad ar gael ei breswylwyr yn unig.
Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod._
O bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd yr A5, ger Coetmor House, Bethesda gan deithio mewn cyfeiriad gorllewinol, gogledd orllewinol ac yna deheuol hyd at ei gyffordd gyda Ffordd y B4409 ger Hendurnpike Cottage, Bethesda.
Y ffordd arall yw dilyn Ffordd yr A5, trwy bentref Bethesda, hyd at ei gyffordd gyda Ffordd y B4409 (gyferbyn & Ffordd Braichmelyn) ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen gan fynd dros Bont Twr, troi i'r dde, ac yna ymlaen ar hyd y ffordd am bellter o oddeutu 2 filltir hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.
Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod._
Tan-v-Grisiau Road. Pentir. Bangor
SCHEDULE
Closed for its entire length.
There is no suitable alternative route available during the closure period. However, access will be maintained for residents only.
At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days. Closed for its entire length.
There is no suitable alternative route available during the closure period. However, access will be maintained for residents only.
At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days. Closed for its entire length.
There is no suitable alternative route available during the closure period. However, access will be maintained for residents only.
At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days. From a point near to its junction with the A5 Road, near Coetmor House, Bethesda, travelling in a westerly, north westerly and then in a southerly direction up to its junction with the B4409 Road near Hendurnpike Cottage, Bethesda.
The alternative route is to follow the A5 Road, through Bethesda village, up to its junction with the B4409 Road (opposite Braichmelyn Road) and then turn right. Follow the road ahead, over Pont Twr bridge, turn right, and then onwards along the road for a distance of approximately 2 miles up to the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.
At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days.
Lon Clwt Rhvwioa. Pentir. Bangor
Clwt Rhvwioo Road. Pentir. Bangor
L6n Rallt. Pentir. Bangor
L6n Rallt. Pentir. Bangor
Ffordd dros Bont
Road over Coetmor Bridge. Bethesda
Ffordd Marchlvn i Fvnvdd Llandvoai (Ffordd Dosbarth III gvferbvn i Fferm Pen v Bwlch. Mvnvdd Llandvaail
i
O bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd Tan y Bwlch, gan deithio mewn cyfeiriad de orllewinol am bellter o oddeutu 2425m hyd at ei gyffordd gyferbyn a'r eiddo a adwaenir fel Bryn Gwynt, Deiniolen.
Y ffordd arall yw dilyn y Ffordd Dosbarth III o bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd Tan y Bwlch gan deithio mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol am bellter o oddeutu 1060m hyd at ei gyftordd gyferbyn ac Ysgol Bodfeurig ac yna troi i'r chwith. Dilyn y Ffordd Dosbarth III sydd yn arwain tuag at Sling, gan ddilyn y ffordd am bellter o oddeutu 1645m hyd at ei gyffordd gyda Ffordd y B4409 yn Nhregarth ac yna troi i'r chwith. Dilyn y ffordd ymlaen am bellter o oddeutu 1600m hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A4244, troi i'r chwith, ac yna ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol am bellter o oddeutu 5970m hyd at y gylchfan ger "Ystafelloedd Te T Mawr". Cymerwch yr allanfa gyntaf oddi ar y gylchfan gan deithio mewn cyfeiriad deheuol am bellter o oddeutu 8750m. Trowch i'r chwith ar ol Gorsaf Betrol Beran gan ddilyn y ffordd am bellter o oddeutu 225m hyd at y gyffordd T sydd arwain tuag at Fynydd Llandygai. Troi i'r chwith yn y gyffordd gan ddilyn y ffordd ymlaen hyd at y caead ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.

Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod._
O bwynt ger ei gyffordd gyferbyn a Glan Aber, Ffordd Rhedyw, Llanllyfni gan deithio mewn cyfeiriad dwyreiniol ac yna gogledd ddwyreiniol hyd at bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd y B4418 ger Bro Silyn, Talysarn.
Y ffordd arall yw dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogleddol o bwynt ger ei gyffordd gyferbyn a Glan Aber am bellter o oddeutu 985 metr hyd at ei gyffordd gyda Ffordd y B4418 ym Mhenygroes ac yna troi i'r dde. Dilyn Ffordd y B4418 mewn cyfeiriad dwyreiniol tuag at Talysarn ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.

Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod._
I'w gau yn ei gyfanrwydd.
Nid oes ffordd osgoi addas ar gael yn ystod cyfnod cau'r ffordd. Fodd bynnag, bydd mynediad ar gael ei breswylwyr yn unig.
Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod.
Marchlvn Road to Mvnvdd Llandvaai (Class III Road oppo­site Pen v Bwlch Farm Mvnvdd Llandvaai
From a point near to its junction with Tan y Bwlch Road, travelling in a south westerly direction for a distance of approximately 2425m to its junction opposite the property known as Bryn Gwynt, Deiniolen.
The alternative route is to follow the Class III Road from a point near to its junction with Tan y Bwlch Road, travelling in a north easterly direction for a distance of approximately 1060m to its junction opposite Bodfeurig School and then turn left. Follow the Class III Road which leads to Sling, and proceed along the road for a distance of approximately 1645m to its junction with the B4409 Road at Tregarth and then turn left. Follow the road ahead for a distance of approximately 1600m to its junction with the A4244 Road, turn left, and then follow the road ahead in a south westerly direction for a distance of approximately 5970 metres to the roundabout near "Ty Mawr Tea Rooms". Take the first exit off the roundabout, travelling in a southerly direction for a distance of approximately 8750 metres. Turn left after the Beran Filling Station, following the road ahead for a distance of approximately 225 metres to its T junction which leads to Mynydd Llandygai. Turn left at the junction and then follow the road ahead to its closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.
At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days. From a point near to its junction opposite Glan Aber, Rhedyw Road, Llanllyfni, travelling in an easterly and then in a north easterly direction up to a point near to its junction with the B4418 Road near Bro Silyn, Talysarn.
The alternative route is to follow the road in a northerly direction up to a point near to its junction opposite Glan Aber for a distance of approximately 985 metres up to its junction with the B4418 Road at Penygroes and then turn right. Follow the B4418 Road in an easterly direction towards Talysarn and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.
At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days. Closed for its entire length.
There is no suitable alternative route available during the closure period. However, access will be maintained for residents only.
At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days.
Lon Dd r. Llanllvfni
L6n Ddwr. Llanllvfni
Ffordd Ddi-Ddosbarth o bwvnt ger ei gyffordd avda L6n Dd r. Llanllvfni svdd vn
Unclassified Road from a point near to its junction with Lon Ddwr. Llanllvfni which passes Tal Eithin Isaf and Maen Llwvd to
Brvn Gwvn_
Class III Road from a point near to its junc­tion with the A4085 Road. Waunfawr up to Bodaadfan Uchaf. Rhosgadfan
up
mvnd heibio Tal Eithin Isaf a Maen Llwvd Frvn Gwvn._
Ffordd Dosbarth III o bwvnt ger ei gyftordd avda Ffordd vr A4085.
O bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd yr A4085, Waunfawr ger y gyfnewidfa deleffon, gan deithio mewn cyfeiriad de orllewinol ac yna gogledd orllewinol hyd at ei gyffordd ger Braeside, Waunfawr. Troi i'r chwith ac yna ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol hyd at yr eiddo a adwaenir fel Bodgadfan Uchaf, Rhosgadfan.
Y ffordd arall yw dilyn y Ffordd yr A4085 o bwynt ger ei gyffordd ger y gyfnewidfa deleffon gan deithio mewn cyfeiriad gogleddol tuag at gylchfan Caeathro ac yna cymryd y droad i'r chwith i ddilyn y ffordd mewn cyfeiriad gorllewinol tuag at Bontnewydd. Dilyn y ffordd ymlaen hyd at gylchfan yr A487 ym Montnewydd ac yna cymryd y droad i'r chwith i ddilyn Ffordd yr A487 tuag at Ffrwd Cae Du. Troi i'r chwith, gan ddilyn yr arwyddion ymlaen i Rosgadfan ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.
From a point near to its junction with the A4085 Road, Waunfawr near to the telephone exchange, travelling in a south westerly direction and then in a north westerly direction up to its junction near Braeside, Waunfawr. Turn left and then continue along the road in a south westerly direction up to the property known as Bodgadfan Uchaf, Rhosgadfan. The alternative route is to the follow the A4085 Road from a point near to its junction next the telephone exchange, traveling in a northerly direction up to the Caeathro roundabout,
Waunfawr hvd at Bodoadfan Uchaf. Rhosgadfan
take the first exit on the left to follow the road in a westerly direction towards Bontnewydd. Follow the road ahead up to the A487 Road roundabout at Bontnewydd and take the first exit to follow the A487 Road towards Ffrwd Cae Du. Turn left and follow the road signs towards Rhosgadfan and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. I At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 5 days.
I
For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Barry Naylor Williams on 01286 679760.
|_| Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 5 diwrnod._
Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r cau ffoniwch yr Ymgeisydd - Barry Naylor Williams ar 01286 679760.
Am wybodaeth bellach ynglyn S'r gorchymyn, ffoniwch Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. For further information regarding the Order please telephone the the Transportation and Countryside Service on (CAT-3275 KFD)_(01286) 679437. (CAT-3275 KFD)_
S'r

Attachments

NWA0605124.pdf Download

Gwynedd Council

Council Offices , Shirehall Street , Caernafon , Gwynedd , LL55 1SH

http://www.gwynedd.gov.uk 01766 771 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices