Search for more Public Notices in your area
Anglesey County Council
Traffic

NOTICE OF INTENTION ROAD TRAFFIC REGULATION ACT, 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT, 1991 CYNGOR SIR YNYS MON/ ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY WAITING RESTRICTIONS) (A5 MONA ROAD, MENAI BRIDGE ANGLESEY HALF MARATHON) ORDER 2018

Notice ID: NWA0471130

Notice effective from
1st February 2018 to 3rd March 2018

NOTICE OF INTENTION
DEDDF RHEOLITRAFNIDIAETH FFYRDD,1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO), 1991
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
(CYFYNGIADAU AROS DROS DRO) (A5 FFORDD MONA, PORTHAETHWY -HANNER MARATHON PORTHAETHWY) 2018
HHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 51 dyddlad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn cyflwyno cyfyngiadau aros dros dro ar yr A5 Ffordd Mona, Porttiaethwy mewn perthynas 9 Hanner Marathon MOn fel a ganlyn:
fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 51 dyddlad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn cyflwyno cyfyngiadau aros dros dro ar yr A5 Ffordd Mona, Porttiaethwy mewn perthynas 9 Hanner Marathon MOn fel a ganlyn:
Dim Aros ar Unrhvw Aden. Dim Llwvtho/Dadlwvtho
A5 Ffordd Mona. Porthaethwv - Ochr Ddwvreiniol v Gilfan
0 bwynt 97 metr i'r gogledd o'r gyffordd gyda'r
A545 Ffordd Telford am bellter o 62 metr mewn cyfeiriad
gogleddol.
Bydd y Gorchymyn yn gwahardd dros dro am gyfnod y Gorchymyn hwn yn unig Gorchymyn Cyfuno Sir Ynys Mon (Cyfyngiadau Aros ar y Stryd a Mannau Parcio) 2007 fel a ganlyn:
Aros Cvfvnoedio am 4 awr. Dim dvchwelvd 4 awr
A5 Ffordd Mona. Porthaethwv - Ochr Ddwvreiniol v Gilfan
0 bwynt 97 metr i'r gogledd o'r gyffordd gyda'r A545 Ffordd Telford am bellter o 63 metr mewn cyfeiriad gogleddol.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn rheoli traffig yn ystod Hanner Marathon Mon ac mae er budd diogelwch y ffordd.
Daw'r Gorchymyn i rym am 00:01yb ar y 4ydd o Fawrth, 2018 a bydd yn parhau mewn grym hyd nes 10:30yb ar y 4ydd o Fawrth, 2018.
NOTICE OF INTENTION ROAD TRAFFIC REGULATION ACT, 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT, 1991 CYNGOR SIR YNYS MON/ ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
(TEMPORARY WAITING RESTRICTIONS) (A5 MONA ROAD, MENAI BRIDGE -ANGLESEY HALF MARATHON) ORDER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle ol Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will introduce temporary waiting restrictions on the A5 Mona Road, Menai Bridge in connection with the Anglesey Half Marathon as follows:
IS
that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle ol Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will introduce temporary waiting restrictions on the A5 Mona Road, Menai Bridge in connection with the Anglesey Half Marathon as follows:
Temporary No Waiting at any time. No Loading/Unloading
A5 Mona Road. Menai Bridge - Lav-bv East Side
From a point 97 metres north of the junction with the A545 Telford Road for a distance of 62 metres in a northerly direction.
The proposal will temporarily suspend for the duration of this Order only The Isle of Anglesey County Council (On Street Waiting Restrictions and Parking Places) Consolidation Order 2007 as follows:
Limited Waitino 4 hours. No return 4 hours
A5 Mona Road. Menai Bridge - Lav-bv East Side
From a point 97 metres north of the junction with A545 Telford Road for a distance of 63 metres in a northerly direction.
The Order is necessary as part of the Anglesey Half Marathon traffic management arrangements and in the interest of road safety.
The Order comes into effect at 00:01am on
the 4th March, 2018 and remains in operation until 10:30am
on the 4th March, 2018.
DYDDIEDIG
01/02/2018
DATED
ROBYNW JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW
AM FWY 0 WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-019904-SMJ
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0471130.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices