Search for more Public Notices in your area
Anglesey County Council
Traffic

NOTICE OF MAKING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDEP BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991 CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFICITY CROES LEVEL CROSSING) NO.1 ORPER 2018

Notice ID: NWA0471114

Notice effective from
1st February 2018 to 3rd March 2018

RHYBUDD GWNEUD DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD. 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991 GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDP TRAFFIG TRWODP PROS PRO) (CROESFAN RHEILFFORDD TY CROES) RHIF 1 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar draws Croesfan Rheilffordd Ty Croes. Mae angen y Gorchymyn ar gyfer cynnal a chadw S & T blynyddol.
Y ffordd arall yw o bwynt y caead, teithio mewn cyfeiriad de gorllewinol i'r gyffordd a throi i'r chwith, yna teithio ar hyd yr isffordd hon mewn cyfeiriad de gorllewinol i'r groesffordd ger Fferm Llangwyfan, yna troi i'r dde i fynd ar yr A4080 a theithio mewn cyfeiriad gogleddol i Lanfaelog, yna troi i'r dde ger Eglwys Sant Maelog, Llanfaelog a theithio mewn cyfeiriad de dwyreiniol drwy Bryn Du i Orsaf Ty Croes. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall. Daw'r Gorchymyn i rym ar 3ydd Chwefror, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 3 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith mewn dau gam, y cyntaf rhwng 11:20yh ar y 3ydd Chwefror, 2018 a 8:40yb ar 4ydd Chwefror, 2018 a'r ail gam rhwng 11:20 ar 10fed Chwefror, 2018 a 8:40yb ar 11eg Chwefror, 2018.
NOTICE OF MAKING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991 CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (TY CROES LEVEL CROSSING) NO.1 ORPER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction across the Ty Croes Level Crossing
The Order is necessary for S & T annual maintenance. The alternative route will be from the point of closure, travel in a south westerly direction to the junction and turn left, then travel along this minor road in a south westerly direction to the crossroads near Llangwyfan Farm, then turn right onto the A4080 and travel in a northerly direction to Llanfaelog, then turn right by St Maelog's Church, Llanfaelog and travel in a south easterly direction through Bryn Du to Ty Croes Station, and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 3rd February, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 3 months or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier At this stage it is anticipated that the work will take place in two stages, the first stage between 11:20pm on 3rd February, 2018 and 8:40am on 4th February, 2018 and the second stage between 11:20pm on W February, 2018 and 8:40am on 111" February, 2018.
01/02/2018 DATED
ROBYNW JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-020626-SMJ
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0471114.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices