Search for more Public Notices in your area
Anglesey County Council
Traffic

NOTICE OF MAKING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT, 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT, 1991

Notice ID: NWA0471093

Notice effective from
1st February 2018 to 3rd March 2018

RHYBUDD GWNEUD
DEDDF RHEOLITRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO), 1991
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
(GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO) (CROESFAN RHEILFFORDD GAERWEN) RHIF1 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys M6n/ Isle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar draws Croesfan Rheilffordd Gaerwen.
fod Cyngor Sir Ynys M6n/ Isle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar draws Croesfan Rheilffordd Gaerwen.
Mae angen y Gorchymyn ar gyfer cynnal a chadw S&T biynyddol.
Y ffordd arall yw o bwynt gorllewinol y caead, teithio mewn cyfeiriad de dwyreiniol i sgwSr Llanddaniel a throi i'r chwith, yna mynd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol drwy bentref Llanddaniel i gyffordd yr A5 yn Star, yna troi i'r chwith i fynd ar yr A5 a chario mlaen mewn cyfeiriad gorllewinol ar hyd yr A5 tuag at Stermat ym mhentref Gaerwen, yna troi i'r chwith i adael yr A5 i fynd ar Stryd y Capel, Gaerwen a theithio mewn cyfeiriad deheuol i'r groesfan rheilffordd a'r ochr orllewinol o'r caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
Daw"r Gorchymyn i rym ar 13eg Chwefror, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 3 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith ar 13eg Chwefror, 2018.
NOTICE OF MAKING
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT, 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT, 1991
CYNGOR SIR YNYS MON/ ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
(TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (GAERWEN LEVEL CROSSING) ORDER N0.1 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys M6n/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction across the Gaerwen Level Crossing.
that Cyngor Sir Ynys M6n/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction across the Gaerwen Level Crossing.
The Order is necessary for S&T annual maintenance.
The alternative route will be from the western point of the closure, travel in a south easterly direction to Llanddaniel square and turn left, then proceed in a north easterly direction through Llanddaniel village to the A5 junction in Star, then turn left onto the A5 and proceed in a westerly direction along the A5 towards Stermat Hardware in the village of Gaerwen, then turn left off the A5 onto Chapel Street, Gaerwen and travel in a southerly direction to the railway crossing and the westerly point of the road closure and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 13th February, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 3 months or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 13th February, 2018.
DYDDIEDIG
01/02/2018
DATED
ROBYNW JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW
AM FWY 0 WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-020627-SMJ
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0471093.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices