Search for more Public Notices in your area
Anglesey County Council
General

The Isle of Anglesey County Council are seeking competent suppliers to undertake the following services:

Notice ID: NWA0470270

Notice effective from
1st February 2018 to 3rd March 2018

CYNGOR SIR

YNYS MON

ISLE OF ANGLESEY

COUNTY COUNCIL

Mae Cyngor Sir Ynys Mon yn chwilio am gyflenwyr cymwys i ymgymryd a'r gwasanaethau canlynol:

Mae Cyngor Sir Ynys Mon yn chwilio am Gontractwyr i ddatgan diddordeb mewn dod yn rhan o fframwaith ar gyfer gwneud man waith Cynnal a Chadw a gwaith Eiddo Gwag ar Dai Cyngor, Byngalos, Fflatiau a gwaith adeiladu a gwaith cyffredinol o ddydd i ddydd ar eiddo eraill sy'n berchen i'r cynhoedd a man-ddeiliaid yn Ynys M6n. Y Contractwyr / crefftay sydd eu hangen ar gyfer y man waith atgyweirio yw rhai sy'n gweithio fel Saer, Plymwr, Peiriannwyr Dometisg, Gosodwyr Trydan, Gwaith Llawr, Ffensio, Plastro, glanhau Eiddo Gwag a Paentwyr/Addurnwyr a Chliriwyr Eiddo Gwag. Bydd angen gweithwyr arbenigol i wneud gwaith ar y Toeau, Lloriau, Draenio a Thanciau Septig. Am fwy o wybodaeth a dogfennau ymgeisio ewch i GwerthwchiGymru, cyfeirnod ID: JUL231990 neu cysylltwch ag Ian Ryder ar lanRyder@ynysmon.gov.uk Mi fydd cyfarfod cwrdd a'r prynwr yn cael ei chynnal ar yr 8fed Chwefror rhwng 1 y.p a 4 y.p yn Nhafarn y Gors PH, Pentre Berw, Gaerwen LL60 6HU.

The Isle of Anglesey County Council are seeking competent suppliers to undertake the following services:

The Isle of Anglesey County Council are seeking Contractors to declare an interest in becoming part of the framework for Repairs & Maintenance and Void Property work on Council Houses, Bungalows, Flats and general building and dayworks on other Council owned properties and smallholdings on the Isle of Anglesey. Contractors/Trades required for the minor repair works are Joiner, Plumber, Domestic and Commercial Heating Engineers, Electrical installations, Groundworks, Fencing, Plastering, Void property cleaning and Painters/ Decorators and Void Clearances. For specialist works the following will be required Roofer, Flooring, Drainage and Septic Tanks.

For further information and application documents, please see Sell2Wales Notice ID: JAN231990 or contact Ian Ryder on lanRyder@ynysmon.gov.uk A meet the buyer event will be held on the 8th February between 1p.m and 4p.m at Tafarn y Gors PH, Pentre Berw, Gaerwen LL60 6HU.

Attachments

NWA0470270.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices