Search for more Public Notices in your area
Anglesey County Council
Traffic

NOTICE OF MAKING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991 CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY NO WAITING) (LON TWNTI. NEWBOROUGH) ORDER 2018

Notice ID: NWA0447449

Notice effective from
18th January 2018 to 17th February 2018

RHYBUDD GWNEUD DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU
PROS PRO). 1991 GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPPIAD AROS PROS PRO) (LON TWNTI. NIWBWRCH) 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mdn/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn cyflwyno Gwaharddiad Aros dros dro ar ran 50 metr o hyd o L6n Twnti, Niwbwrch tu allan i Rif 33 a Rhif 34 Ucheldre.
Mae angen y Gorchymyn ar gyfer rhesymau iechyd a diogelwch yn ystod gwaith adeiladu'r ysgol gynradd newydd yn Niwbwrch.
Daw'r Gorchymyn I rym ar 18fed lonawr, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 12 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fyddo gyntaf.

NOTICE OF MAKING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY
RESTRICTIONS) ACT. 1991 CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY NO WAITING) (LON TWNTI. NEWBOROUGH) ORDER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily introduce a No Waiting restriction on a 50 metre in length section of LOn Twnti, Newborough outside No.33 and No.34 Ucheldre.
The Order is necessary for health and safety reasons during construction works for the new primary school in Newborough.
The Order comes into effect on 18th January, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 12 months or until the works are completed, whichever is the earlier.
YDDIEDIG 18/01/2018 DATED
ROBYN W JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-020648-SMJ
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0447449.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices