Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A5 TRUNK ROAD (CORWEN, DENBIGHSHIRE) (TEMPORARY 40 MPH SPEED RESTRICTION & NO OVERTAKING) ORDER 2018

Notice ID: NWA0426585

Notice effective from
3rd January 2018 to 2nd February 2018

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (CORWEN, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 40 MYA DROS DRO A DIM GODDIWEDDYD) 2018
MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A5, neu gerllaw iddi, yng Nghorwen, Sir Ddinbych.
Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder 40 mya dros dro a gwahardd goddiweddyd ar y darn o'r A5 sy'n ymestyn o bwynt 287 o fetrau i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd 3'r B4401 hyd at bwynt 186 o fetrau i'r dwyrain o'r gyffordd honno.
Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a'r gwaharddiad dros dro, y codir arwyddion priodol yn eu cylch, yn dod i rym am 00:01 o'r gloch ar 08 lonawr 2018 ac yn parhau tan 23:59 o'r gloch ar 06 Ebrill 2018 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.
Dim ond yn ystod y dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 12 mis ar y mwyaf mag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwarth neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.Ilyw.cymru (Detholer: Deddfwriaeth/ls-ddeddfwriaeth/Offerynnau Statudol Lleol/Gorchmynion Traffig Dros Dro/2018).
M D BURN ELL
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
THE A5 TRUNK ROAD (CORWEN, DENBIGHSHIRE) (TEMPORARY 40 MPH SPEED RESTRICTION & NO OVERTAKING) ORDER 2018
THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A5 trunk road in Corwen, Denbighshire.
The effect of the Order is to temporarily impose a 40 mph speed limit and prohibit overtaking on the length of the A5 that extends from a point 287 metres north-west of its junction with the B4401 to a point 186 metres east of the said junction.
The temporary restrictions and prohibition, which will be signed accordingly, are expected to come into force at 00:01 hours on 08 January 2018 and remain until 23:59 hours on 06 April 2018 or until the temporary traffic signs are permanently removed.
Although the Order is only expected to operate during the dates specified above it will remain valid for a maximum period of 12 months, as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at www.gov.wales (Select: Legislation/Subordinate Legislation/Local Statutory Instruments/Temporary Traffic Orders/2018).
M D BURNELL Transport, Welsh Government Llywodraeth Cymru Welsh Government
Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Uywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A ropy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

Attachments

NWA0426585.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices