Search for more Public Notices in your area
Anglesey County Council
Traffic

RHYBUDD O FWRIAD / NOTICE OF PROPOSAL

Notice ID: NWA0412632

Notice effective from
14th December 2017 to 13th January 2018

RHYBUDD O FWRIAD / NOTICE OF PROPOSAL
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (A5 Y FALI) (40M.Y.A CYFYNGIAD CYFLYMDER) 2018
RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN tod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1) (2) o Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984.
Effaith y Gorchymyn fydd cyfyngu cyflymdra i 40 m.y.a.. i unrhyw gerbyd sy'n gyrru i'r naill gyfeiriad ar hyd y rhan hwnnw o'r A5 Y Fali o bwynt 254 metr i'r gorllewin ogledd orllewin o'r gyffordd gyda Lon Spencer am bellter o 307 metr i gyfeiriad gogledd gorllewinol.
Mae'r Gorchymyn drafft, sydd ynghyd a chynllun yn dangos y ffordd yr effeithir arni/arnynt a Datganiad o resymau'r Cyngor dros argymell gwneud y Gorchymyn, ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd yn :-

(a) Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, rhwng 9.30a.m. a 4.00p.m. Llun i Gwener;
(b) Y Llyfrgell, Caergybi yn ystod oriau gwaith arferol.

Os dymunwch wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfonwch eich gwrthwynebiad mewn ysgrifen gan gynnwys eich rhesymau dros wneud hynny i'r isod erbyn: 12fed lonawr, 2018. Bydd y rhain ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.

CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (A5 VALLEY) (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council proposes to make an Order under Section 84(1) (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984.
The effect of the Order will be to provide a 40 mph speed restriction for all motor vehicles travelling in either direction along that section of the A5 Valley from a point 254 metres west north west of the junction with Lon Spencer for a distance of 307 metres in a north westerly direction.
The draft Order together with a map showing the lengths of road concerned and a Statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at :-

(a) The Council Offices, Llangefni, between the hours of 9.30a.m. and 4.00p.m. Monday to Friday.
(b) The Library, Holyhead during normal business hours.

If you wish to object to the proposed Order you should send your objection in writing specifying the ground thereof to the undersigned at the address specified by the: 12th January, 2018. These will be available for public inspection.
Dyddiedig.............................14/12/2017...................................Dated
Arwyddwyd......................................................................................Signed

ROBYN W JONES Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol / Legal Services Manager Swyddfeydd y Cyngor / Council Offices Llangefni, Ynys Mon LL77 7TW
Am fwy o fanylion ynghlyn a'r uchod ffoniwch Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr, For further information regarding the above, please telephone the Managing Adain Gyfreithiol, Llangefni, 752591, rhif cyf HT-020534-SMJ Director's Department, Legal Section, Llangefni 752591 ref. no. HT-020534-SMJ

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will safon o wasanaeth yn y ddwy iaith. receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0412632.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices