Search for more Public Notices in your area
Cyngor Gwynedd Council
Traffic

IDEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991

Notice ID: NWA0419998

Notice effective from
21st December 2017 to 20th January 2018

IDEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991
GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU'R FFORDD DOSBARTH III A ADWAENIR FEL BRAICH TALOG, TREGARTH) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim Mai na saith niwrnod ar ol dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darn hwnnw o'r Ffordd Dosbarth III gyferbyn & Fferm Hafodty a The Barn, Hafodty Isaf, o bwynt ger ei gyffordd gyda LOn Hafodty, gan deithio mewn cyfeiriad de orllewinol am bellter o oddeutu 225 metr.
Mae angen y Gorchymyn er galluogi gosod oddeutu 95 metr o ddwythellau BT ar hyd y ffordd.
Y ffordd arall yw dilyn Ffordd y B4409 o bwynt ger ei gyffordd gyda Braich Talog, gan ddilyn y ffordd mewn cyfeiriad gorllewinol, heibio Ysgol Gynradd Tregarth, am bellter o oddeutu 0.4 milltir hyd at y gyffordd ar y chwith ger 1 Tan yr Onnen. Troi i'r chwith, gan ddilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol ac yna de ddwyreiniol, gan fynd heibio Craig y Pandy, Waen y Pandy a Godre'r Pare hyd at y gyffordd ger Ysgol Bodfeurig ac yna troi i'r chwith. Dilyn y ffordd mewn cyfeiriad gogleddol, gan fynd heibio Pen y Ffriddoedd ac yna ymlaen tuag at Braich Talog, am bellter o oddeutu 0.7 milltir hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w chau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o'r cyfeiriad arall.
Daw*r Gorchymyn i rym ar y 1 af o Chwefror, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwy na tri mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 22 diwrnod.
DYDDIEDIG: 21ain o Ragfyr, 2017.
THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF THE CLASS
III ROAD KNOWN AS BRAICH TALOG, TREGARTH) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC] ORDER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along that length of Class III Road opposite Hafodty Farm and The Barn, Hafodty Isaf, from a point near to its junction with LOn Hafodty, travelling in a south westerly direction for a distance of approximately 225 metres.
The Order is necessary to enable the laying of approximately 95 metres of BT ducting beneath the road.
The alternative route is to follow the B4409 Road from its junction with Braich Talog, travelling in a westerly direction, passing Ysgol Gynradd Tregarth, for a distance of approximately 0.4 miles up to its junction on the left hand side near 1 Tan yr Onnen. Turn left, following the road ahead in a south westerly and then in a south easterly direction, passing Craig y Pandy, Waen y Pandy and Godre'r Pare up to its junction near Ysgol Bodfeurig and then turn left. Follow the road in a northerly direction, passing Pen y Ffriddoedd and then onwards towards Braich Talog for a distance of approximately 0.7 miles up to the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on the 1st February, 2018 and will continue in force for a period not exceeding three months or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 22 days.
DATED: 21st December, 2017.
Iwan G. D. Evans Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, CAERNARFON, Gwynedd.
Am fwy o wybodaeth ynglyn fi'r cau ffoniwch yr Ymgeisydd -Harri Pritchard (Cybi Cyf.) ar 07773383389 neu 01766 819159.
Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r Gorchymyn ffoniwch y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. (CAT-3226 KFD)
Iwan G. D. Evans Head of Legal Services
Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON, Gwynedd.
For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Harri Pritchard (Cybi Cyf.) on 07773383389 or 01766 819159.
For further information regarding the Order please telephone the Transportation and Street Care Service on (01286) 679437. (CAT-3226 KFD)

Attachments

NWA0419998.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices