Search for more Public Notices in your area
Gwynedd Council
Licensing

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO CARRY OUT FLOOD IMPROVEMENT WORKS ALONG THE SHORE AT HIRAEL IN BANGOR, GWYNEDD

Notice ID:

Notice effective from
21st February 2022 to 21st March 2022

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO CARRY OUT FLOOD IMPROVEMENT WORKS ALONG THE SHORE AT HIRAEL IN BANGOR, GWYNEDD Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to carry out Flood Defence Improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference number CML2167. Or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge. Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: CML2167. In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent. Please be aware that representations received will be shared with the applicant and may be made publicly available, after redacting personal details in line with General Data Protection Regulation. Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received. DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I WEITHIO AR WELLIANNAU LLIFOGYDD AR HYD Y LAN YN HIRAEL YM MANGOR, GWYNEDD Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i weithio ar welliannau i amddiffynfa llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2167. Neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tâl am hynny. Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML2167 Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo. Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i’r ymgeisydd.

Attachments

BIR2333562.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices