Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHOSTRYFAN, GWYNEDD, FLOOD ALLEVIATION ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT DETERMINATION

Notice ID: WAR1541713

Notice effective from
9th January 2020 to 8th February 2020

CYNGOR GWYNEDD

GWYNEDD COUNCIL

CYNLLUN ATAL LLIFOGYDD, RHOSTRYFAN, GWYNEDD PENDERFYNIAD CYNGOR GWYNEDD AR ASESIAD O'R EFFAITH AMGYLCHEDDOL DAN

REOLIADAU ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL (GWAITH GWELLA DRAENIO TIR) 2017, FEL Y CAWSANT EU DIWYGIO

Mae Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi drwy hyn eu bwriad i fynd ymlaen a'r gwaith gwella draenio dan sylw uchod.

Nod y cynigion yw lliniaru llifogydd ar hyd Afon Wyled (Cyfeirnod Grid Cenedlaethol SH 49262 57883), gan gynnwys newid y cwlfer ddwbl oddi tan y briffordd gyda cwlfer bocs (2.0m x 1.2m), cael gwared ar y sgrin frigau sydd uwchlaw 'r cwlfer, atgyweirio a pwyntio 95m o waliau cynnal glannau i fyny'r afon o'r cwlfer, newid y bont droed sydd yn syth uwchafon i Yr Hen Bost a darparu pont newydd gyda trawsgludiad ehangach, a newid y bont ger Cae-RhQg gyda strwythur newydd fydd yn darparu trawsgludiad ehangach.

Mae'r gwaith yn cyfrif fel 'gwaith gwella/ addasu' dan Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) 2017, fel y diwygir, ac felly mae angen i'r cynllun gael ei sgrinio i asesu os yw'n debygol o effeithio yn niweidiol ar yr amgylchedd, ac os bydd angen paratoi Datganiad Amgylcheddol. Ar derfyn yr adroddiad sgrinio amgylcheddol, penderfynodd y Cyngor nid oes angen Datganiad Amgylcheddol ar gyfer y cynllun yma. Y rheswm am hyn yw gan nad oes disgwyl effeithiau amgylcheddol arwyddocaol ynghlwm a'r gwaith.

Mae copl'au o'r adroddiad sgrinio amgylcheddol i'r cynllun ar gael i'w archwilio am ddim ac ar unrhyw adeg resymol o'r dydd a chyn pen 30 diwrnod i ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad yma. Bydd copi'au o'r adroddiad i'w gweld yn Swyddfeydd Cyngor Gwynedd yn Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH.

Mae croeso hefyd i unrhyw un roi barn ar effeithiau tebygol y gwaith ar yr amgylchedd. Rhaid gwneud hynny cyn pen 30 diwrnod i ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad. Rhaid anfon unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig at Mr R. Williams, Uned Rheolaeth Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol, YGC, Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Stryd y JSI, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH. Wrth ysgrifennu eich barn, cofiwch fod posibilrwydd y bydd pobl eraill y gallai'r cynllun effeithio arnyn nhw, weld eich sylwadau.

RHOSTRYFAN, GWYNEDD, FLOOD ALLEVIATION ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT DETERMINATION

BY GWYNEDD COUNCIL UNDER THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (LAND DRAINAGE IMPROVEMENT WORKS) (AMENDMENT REGULATIONS 2017

Gwynedd Council hereby announce the intention to proceed with the above mentioned drainage improvement works.

The proposals aim to alleviate flooding along the Afon Wyled (National Grid Reference SH 49626 57883), and involve replacing the twin culvert under the highway with a wider box culvert (2.0m x 1.2m), removing the trash screen immediately upstream of culvert, repairing and pressure pointing 95m of bankside wall upstream of the culvert, removing the footbridge directly upstream of Yr Hen Bost and providing a new bridge with increased conveyance, and replacing the bridge near Cae-RhOg with a new structure providing increased conveyance.

The works are considered 'improvement/ alteration works' under the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment) Regulations 2017, as amended, and therefore must be screened to determine whether significant environmental effects are likely and hence an Environmental Statement is required. Following the completion of an environmental screening report it has been decided not to produce an Environmental Statement in respect of the proposed improvement works because such effects are not considered likely.

Copies of the environmental screening report relating to the scheme may be inspected free of charge at all reasonable hours within 30 days of the publication of this notice at the Gwynedd Council Offices in Shirehall Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH.

Any person may, within 30 days of the publication of this Notice, express an opinion in relation to the likely environmental effects of the proposed improvement works. Any such expression of opinion must be made in writing to Mr. R. Williams, Flood and Coastal Erosion Risk Management Unit, YGC, Gwynedd Council Offices, Shirehall Street, Caernarfon, LL55 1SH. In the preparation of any such opinion it should be borne in mind that the substance of it may be communicated to other people who may be affected by it.

Attachments

WAR1541713.pdf Download

Gwynedd Council

Council Offices , Shirehall Street , Caernafon , Gwynedd , LL55 1SH

http://www.gwynedd.gov.uk 01766 771 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices