Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

Notice ID: NWA1347534

Notice effective from
12th September 2019 to 12th October 2019

RHYBUDD GWNEUD

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPP TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) (STEEPLE LANE. BIWMARES) 2019

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys MAn/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd, ac eithrio cerbydau argyfwng, rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd Steeple Lane, Biwmares - tu allan i Steeple Lane.

Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith Dwr Cymru.

Y ffordd arall yw teithio mewn cyfeiriad de gorllewinol ar hyd Rosemary Lane a throi i'r dde i fynd ar Rose Hill. Teithio mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol ar hyd Rose Hill, ar draws New Street, ar hyd Stryd y Gaol i'r gyffordd gyda Maes Hyfryd a throi i'r dde. Yna teithio mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol ar hyd Ffordd Maes Hyfryd a Stryd Stanley i'r gyffordd gyda Stryd Wexham ac ochr arall y caead.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 16eg Medi, 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 wythnos neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ar 18fed Medi, 2019.

NOTICE OF MAKING

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (STEEPLE LANE. BEAUMARIS) ORPER NO.2 2019

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles, except for emergency vehicles, from travelling in either direction along Steeple Lane, Beaumaris - outside no.7 Steeple Lane.

The Order is necessary for Dwr Cymru/Welsh Water works.

The alternative route will be to travel in a south westerly direction along Rosemary Lane and turn right onto Rose Hill. Travel in a north westerly direction along Rose Hill, across New Street, along Gaol Street to the junction with Maes Hyfryd and turn right. Then travel in a north easterly direction along Maes Hyfryd Road and Stanley Street to the junction with Wexham Street and the opposite end of the closure.

The Order comes into effect on 16th September, 2019 and will continue in force for a period not exceeding 1 week or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 18th September, 2019.

DYDDIEDIG 12/09/2019 DATED

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-022107-smj

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA1347534.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Chronicle