Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

Notice ID: NWA1258520

Notice effective from
18th July 2019 to 17th August 2019

RHYBUDD GWNEUD
NOTICE OF MAKING
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD. 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIAPAU PROS PRO). 1991
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPP TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) fY FFORPP O GYFFORPP PARAPWYS GER TY CALCH I'R GYFFORPP GER CAPEL FARM. BOPORGAN) 2019
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y ffordd o gyffordd Paradwys ger T? Calch i'r gyffordd ger Capel Farm, Bodorgan - tu allan i Yr Erw.
Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith Pwr Cymru i ailadeiladu siambr mesurydd.
Y ffordd arall yw o ochr deheuol y caead, teithio mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol i fyny LOn Capel Mawr i'r gyffordd gyda'r B4422. Troi i'r dde i fynd ar y B4422 a theithio mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol i ganol Llangristiolus a throi i'r dde i fynd ar LOn Cei. Yna teithio ar hyd LOn Cei mewn cyfeiriad de dwyreiniol am bellter byr a throi i'r dde i fynd ar LOn Bryn Engan. Yna teithio ar hyd LOn Bryn Engan mewn cyfeiriad deheuol i'r gyffordd gyda LOn Plas Paradwys ac ochr arall y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol I draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall. Daw'r Gorchymyn i rym ar 23ain Gorffennaf, 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael el gwblhau ar 25ain Gorffennaf, 2019.
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (ROAP FROM PARAPWYS JUNCTION NEAR TY CALCH TO JUNCTION NEAR CAPEL FARM. BOPORGAN) ORPER 2019
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along the road from Paradwys junction near Ty Calch to junction near Capel Farm, Bodorgan - outside Yr Erw.
The Order is necessary for DAr Cymru/Welsh Water works to rebuild meter chamber.
The alternative route for will be from the southern end of the closure, travel in a north westerly direction up Lon Capel Mawr to the junction with the B4422. Turn right onto the B4422 and travel In a north easterly direction to the centre of Llangristiolus and turn right onto LOn Cei. Then travel along Lon Cei in a south easterly direction for a short distance and turn right onto LOn Bryn Engan. Then travel along LOn Bryn Engan in a southerly direction to the junction with LOn Plas Paradwys and the opposite end of the closure. Vice versa for traffic travelling in the opposite direction. The Order comes into effect on 23rd July, 2019 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 25" July, 2019.
?YPPIEDIG 18/07/2019 PATEP
ROBYN W JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYPPFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW
AM FWY O WYBOPAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R APRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARPING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021941-smj
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA1258520.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices