Search for more Public Notices in your area
CYNGOR GWYNEDD COUNCIL
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991 THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF THE ACCESS ROAD INTO ERW FAEN, TREGARTH) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NWA1242315

Notice effective from
4th July 2019 to 3rd August 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 AD RAN 14(1) FELY'I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU FFORDD FYNEDIAD ERW FAEN, TREGARTH) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2019 RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darn hwnnw o'r Ffordd Ddi-Ddosbarth sydd yn arwain i mewn i Erw Faen, Tregarth o bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd Tanrhiw, gan ddilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd orllewinol am bellter o oddeutu 40 metr.

fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darn hwnnw o'r Ffordd Ddi-Ddosbarth sydd yn arwain i mewn i Erw Faen, Tregarth o bwynt ger ei gyffordd gyda Ffordd Tanrhiw, gan ddilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd orllewinol am bellter o oddeutu 40 metr.

Mae angen y Gorchymyn ar sail iechyd a diogelwch ac er galluogl gwalth dargyfeirio carthffos o dan y ffordd.

Yn anffodus, ni fydd ffordd osgoi ar gael yn ystod cyfnod cau'r ffordd. Fodd bynnag, bydd mynediad ar gael i drigolion a'r gwasanaethau brys yn unig.

Daw'r Gorchymyn i rym ar y 19eg o Orffennaf, 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwy na chwe mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwrledir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn tua 39 diwrnod. DYDDIEDIG: 4ydd o Orffennaf, 2019.

DYDDIEDIG:

Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.L.G. Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, CAERNARFON, Gwynedd.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r cau ffoniwch yr Ymgeisydd - Paul Prior (Morgan Sindall Construction and Infrastructure Limited) ar 07773073622.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r Gorchymyn ffoniwch y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. (CAT-3445 KFD)

a

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991 THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF THE ACCESS ROAD INTO ERW FAEN, TREGARTH) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2019 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along that length of Unclassified Road which leads into Erw Faen, Tregarth from its junction with Tanrhiw Road, travelling in a north westerly direction for a distance of approximately 40 metres.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along that length of Unclassified Road which leads into Erw Faen, Tregarth from its junction with Tanrhiw Road, travelling in a north westerly direction for a distance of approximately 40 metres.

The Order is necessary on health and safety grounds during the diversion of a sewer beneath the road. Unfortunately, no alternative route will be available during the closure period. However, access will be maintained for residents and the emergency services only.

The Order comes into effect on the 19th July, 2019 and will continue in force for a period not exceeding six months or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 39 days. DATED: 4th July, 2019.

Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G.

Head of Legal Services

Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON, Gwynedd.

For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Paul Prior (Morgan Sindall Construction and Infrastructure Limited) on 07773073622.

For further information regarding the Order please telephone the Transportation and Countryside Service on (01286) 679437. (CAT-3445 KFD)

Attachments

NWA1242315.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices