Search for more Public Notices in your area
CYNGOR GWYNEDD COUNCIL
Traffic

THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF VARIOUS ROADS IN THE ARFON AREA - -THE NEW A487 BYPASS AT CAERNARFON AND BONTNEWYDD)

Notice ID: NWA1228772

Notice effective from
27th June 2019 to 27th July 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL VI DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU AMRYW FFYRDD YN ARDAL ARFON - FFORDD OSGOI YR A487 CAERNARFON A BONTNEWYDD)

(GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2019

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd wedi gwneud Gorchymyn sydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darnau hynny o'r ffyrdd a bennir yn yr Atodlen isod.

Mae angen y Gorchymyn ar sail iechyd a diogelwch i'r cyhoedd yn ystod cyfnod gwaith adeiladu'r Ffordd Osgoi newydd yr A487 rhwng Caernarfon a Bontnewydd.

Daw'r Gorchymyn i rym ar y 1af o Orffennaf, 2019 a bydd yn parhau am hyd y gwaith ar y ffordd (fydd fwy na thebyg yn fwy na'r amserlen o 18 mis).

DYDDIEDIG: 27ain o Fehefin, 2019.

THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF VARIOUS ROADS IN THE ARFON AREA - -THE NEW A487 BYPASS AT CAERNARFON AND BONTNEWYDD)

(TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along those lengths of roads referred to in the Schedule below.

The Order is necessary on health and safety grounds to the public during the construction of the new A487 Bypass at Caernarfon and Bontnewydd.

The Order comes into effect on the 1st July, 2019 and will continue for the duration of the road works (which will probably exceed the 18 month timescale).

DATED: 27th June, 2019.

Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.L.G. Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, CAERNARFON, Gwynedd.

ATODLEN

Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G.

5Head of Legal Services

Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON, Gwynedd.

SCHEDULE

Ffordd yr A4085 Cau Ffordd yr A4085 Waunfawr o bwynt ger mynedfa Ystad Ddiwydiannol Peblig, Waunfawr gan deithio mewn cyfeiriad de ddwyreiniol am bellter o oddeutu 950 metr hyd atfynedfa Pare Gwyliau Glan Gwna, Caeathro.

Y ffordd arall yw dilyn y ffordd ymlaen o bwynt ger Ystad Ddiwydiannol, Peblig gan ddilyn y ffordd tua'r gorllewin tuag at Gaernarfon gan ddilyn y system unffordd ar hyd Ffordd yr A487 tua'r gogledd. Cymerwch yr allanfa gyntaf gan droi i'r dde ger cylchfan ar yr A4086. Dilynwch y ffordd ymlaen hyd at y gylchfan nesaf gan gymryd yr ail allanfa i ail-ymuno gyda Ffordd yr A4086. Dilynwch Ffordd yr A4086 mewn cyfeiriad dwyreiniol am bellter o oddeutu 3.1 km, gan droi i'r dde tuag at Gaeathro. Dilynwch y ffordd ymlaen hyd at y gylchfan, gan gymryd y drydedd allanfa yn 61 tuag at Gaernarfon. Dilynwch y ffordd ymlaen hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

The A4085 Road, Closure of the A4085 Road, Waunfawr from a point near to the entrance of the Waunfawr Peblig Industrial Estate, travelling in a south easterly direction for a distance of ap-proximately 950 metres up to the entrance to the Glan Gwna Holiday Park, Caeathro. The alternative route is to follow the road from a point near to the Peblig Industrial Estate, following the road in a westerly direction towards Caernarfon, following the one-way system around onto the A487 Road northbound. Take the first exit and then turn right at the roundabout to follow the A4086 Road. Continue along this road until you reach the next roundabout and take the second exit staying on the A4086. Head east on the A4086 for approximately 3.1 km and then make a right turn to head south towards Caeathro. Head south on this road until you reach a roundabout, taking the third exit back towards Caernarfon. Continue along this road up to the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Ffordd

Ddi-Ddosbarth a adwaenir fel Lon Llanfaglan.

Cau'r Ffordd Ddi-Ddosbarth a adwaenir fel L6n Llanfaglan o bwynt gyferbyn a'r eiddo a adwaenir fel Cae Gwynedd, gan deithio mewn cyfeiriad de orllewinol ac yna gorllewinol hyd at Bont Afon Rhosdican.

Y ffordd arall o bwynt ger Pont Afon Rhosdican yw dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd orllewinol hyd at y groesffordd ac yna troi i'r dde. Dilynwch y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol, trwy Llanfaglan, hyd at gyffordd Ffordd yr A487 ac yna troi i'r dde. Dilynwch y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad deheuol, trwy bentref Bontnewydd, hyd at y droad i'r dde i ddilyn y ffordd tuag at Dol Beuno, trowch i'r dde ac yna ymlaen ar hyd y ffordd- ddi-ddosbarth tuag at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Unclassified Road known as Lon Llanfaglan.

Closure of the Unclassified Road known as Lon Llanfaglan from a point opposite the property known as Cae Gwynedd, travelling in a south westerly and then in a westerly direction up to Afon Rhosdican Bridge.

The alternative route is to follow the road from a point near Afon Rhosdican Bridge, travelling in north westerly direction up to the crossroads and then turn right. Follow the road in a north easterly direction, through Llanfaglan, up to its junction with the A487 Road and then turn right. Continue along the road in a southerly direction, through Bontnewydd village, up to the right hand turning which leads towards Dol Beuno, turn right and then onwards along the Unclassified Road up to its closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Ffordd Ty'n Llan, Cau Ffordd Ty'n Llan, Llanwnda o bwynt union gyferbyn a'r eiddo a adwaenir fel Llanwnda Morogoro, Dinas, Caernarfon gan deithio mewn cyfeiriad gorllewinol am bellter ooddeutu 200 metr.

Y ffordd arall o bwynt y cau yw dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol, gan fynd heibio Menai Tractors a Rhos Ysgawen, gan droi i'r dde yn y gyffordd nesaf. Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol, gan fynd trwy Lanfaglan, hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A487. Trowch i'r dde, gan ddilyn Ffordd yr A487 mewn cyfeiriad deheuol, trwy Bontnewydd, hyd at y droad i'r dde sy'n arwain tuag at Ty'n Llan. Troi i'r dde ac yna ymlaen ar hyd y ffordd hyd at y darn sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Ffordd Ty'n Llan, Closure of Ffordd Ty'n Llan, Llanwnda from a point directly opposite the property Llanwnda. known as Morogoro, Dinas, Caernarfon travelling in a westerly direction for adistance of approximately 200 metres.

The alternative route from the closure is to follow the road in a south westerly direction, passing Menai Tractors and Rhos Ysgawen turning right at the next junction. Follow the road in a north-easterly direction through Llanfaglan up to its junction with the A487 Road. Turn right and continue along the A487 in a southerly direction, through Bontnewydd, until you reach the right turn for Ty'n Llan. Turn right and continue along the road up to its closure and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.

Ffordd Glanrhyd, Llanwnda

Cau Ffordd Glanrhyd, Llanwnda o bwynt ger ffordd fynediad i'r eiddo a adwaenir fel Pare, Dinas gan deithio mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol am bellter o

Ffordd Glanrhyd, Llanwnda

Closure of the road known as Ffordd Glanrhyd, Llanwnda from a point near to the access road of the property known as Pare, Dinas travelling in a north easterly direction for a distance of approximately 150 metres. The alternative route is to follow the road in a south westerly and then in a westerly direction up to its junction opposite Rhedynog Felen Fach and then turn right. Follow the road in a northerly direction up to its junction near to the property known as Felinwnda, Dinas, turning right near to Canolfan Bro, Llanwnda. Follow the road ahead in a north easterly direction back towards its junction with the A487 Road and then turn right. Continue along the A487 Road in a south westerly direction up to its junction near Glanrhyd Chapel and then turn right. Follow the road in a south westerly direction back towards the closure and vice versa for vehicles traveling in the opposite direction.

oddeutu 150 metr.

Y ffordd arall yw dilyn y ffordd mewn cyfeiriad de orllewinol ac yna gorllewinol hyd at ei gyffordd gyferbyn a Rhedynog Felen Fach ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd mewn cyfeiriad gogleddol hyd at ei gyffordd ger yr eiddo a adwaenir fel Felinwnda, Dinas, gan droi i'r dde ger Canolfan Bro, Llanwnda. Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol yn ol hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A487 ac yna troi i'r dde. Dilyn Ffordd yr A487 mewn cyfeiriad de orllewinol hyd at ei gyffordd gyda'r Ffordd Ddi-Ddosbarth ger Capel Glanrhyd ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol yn 01 hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r cau ffoniwch yr Ymgeisydd -Emlyn Roberts (Jones Bros) ar 07880 036808.

Am wybodaeth bellach ynglyn a'r gorchymyn, ffoniwch Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. (CAT-3461 KFD)

a

For further information regarding the closure please telephone the Applicant -Emlyn Roberts (Jones Bros) on 07880 036808.

For further information regarding the Order please telephone the the Transportation and Countryside Service on (01286) 679437. (CAT-3461 KFD)

Attachments

NWA1228772.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices