Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL DEFINITIVE MAP & STATEMENT

Notice ID: NWA1216154

Notice effective from
20th June 2019 to 20th July 2019

RHYBUDD GORCHYMYN DIWYGIO

NOTICE OF MODIFICATION ORDER

DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 MAP A DATGANIAD SWYDDOGOL CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

GORCHYMYN DIWYGIO CYNGOR SIR YNYS MON/ ISLE OF ANGLESEY (LLWYBR TROED RHIF 59 LLANGRISTIOLUS) 2019

Os ydyw'r Gorchymyn uohod a wnaed ar y 19eg dydd

0 Fehefin, 2019 yn cael ei gadarnhau yn union fel y cafodd ei wneud, yna bydd yn diwygio'r map a'r datganiad swyddogol i'r ardal trwy:-Fehefin, 2019 yn cael ei gadarnhau yn union fel y cafodd ei wneud, yna bydd yn diwygio'r map a'r datganiad swyddogol i'r ardal trwy:-

Dileu:

Rhan o Lwybr Rhif 59 Llangristiolus

Dechrau o giat cerddwyr a phont droed bren ym mhwynt A ar y map (SH45399 72958), mae'r llwybr yn mynd yn ei flaen mewn cyfeiriad gogleddol am tua 8 metr, dros ffin yr eiddo i'r cae cyffiniol ym mhwynt B. Mae yna yn troi a chario 'mlaen mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol drwy'r cae hwn am tua 492 metr

1 bwynt C. Yna, o bwynt C mae'r llwybr yn mynd yn ei flaen mewn cyfeiriad de gorllewinol am tua 11 metr, croesi pont fferm i gae arall cyn terfynu ym mhwynt D ar y map (SH44956 73193). Cyfanswm hyd y llwybr i'w ddileu yw tua 511 metr. Nid oes gan y rhan hwn o'r llwybr led wedi'i gofrestru.Ychwanegu:

Rhan o Lwybr Rhif 59 Llangristiolus

Dechrau o Lwybr Rhif 59 (SH45399 72958), pwynt A ar y map, mae'r llwybr yn mynd yn ei flaen mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol ar hyd trac sydd wedi'i wynebu gerllaw ffiniau cae am ei hyd cyfan, pasio drwy nifer o gaeau yn Malltraeth Marsh/Cors Ddyga. Mae'r rhan yma o'r llwybr yn terfynu ble mae'n ail ymuno gyda Llwybr Rhif 59 Llangristiolus (SH44957 73192), ym mhwynt D ar y map. Mae'r llwybr yn pasio drwy fylchau ym mhwyntiau H-G-F a giat ym mhwynt E. Mae'r llwybr cyfredol yn cael ei rwystro gan wal garreg a llystyfiant ger pwynt D. Cyfanswm hyd i'w ychwanegu yma tua 500 metr. Lied y llwybr yw tua 3.5 metr.

Mi fedrwch weld copi o'r Gorchymyn a'r map Gorchymyn am ddim yn:-

(a) Swyddfa'r Sir Llangefni Ynys Mon a(b) Llyfrgell Llangefniyn ystod oriau gwaith arferol.

Os bydd sylwadau ar y Gorchymyn neu wrthwynebiad iddo, yna bydd raid gyrru'r rheini'n ysgrifenedig at Reolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Swyddfa'r Sir, Llangefni, Ynys Mon, erbyn 02.08.2019 a gofynnir i ymgeiswyr nodi beth yw'r rhesymau. Bydd y rhain ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.

Oni fydd gwrthwynebiadau a sylwadau'n cael eu cyflwyno'n briodol ar y Gorchymyn neu ar unrhyw ran ohono neu os ydyw'r cyfryw bethau'n cael eu tynnu'n fil yna bydd Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council yn hytrach na chyflwyno'r Gorchymyn i Lywodraeth Cymru neu ran ohono os ydyw'r awdurdod trwy rybudd i Lywodraeth Cymru wedi penderfynu hynny dan Baragraff 5 Atodlen 15 - Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn cadarnhau'r Gorchymyn ei hun (neu'r rhan honno o'r Gorchymyn).

Os ydyw'r Gorchymyn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn gyflawn neu'n rhannol yna bydd yr holl wrthwynebiadau neu'r holl sylwadau a gyflwynwyd yn briodol a heb eu tynnu'n ol yn cael eu gyrru gyda'r Gorchymyn.

DYDDIEDIG 20/

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL DEFINITIVE MAP & STATEMENT

CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (FOOTPATH N0.59 LLANGRISTIOLUS) MODIFICATION ORDER 2019

The above Order made on the 19th day of June, 2019 if confirmed as made, will modify the definitive map and statement for the area by:-Deleting:

Part of Footpath No.59 Llangristiolus

Commencing at a pedestrian gate and a wooden footbridge at point A on the map (SH45399 72958), the path proceeds in a N direction for approximately 8 metres, over the property boundary to the adjoining field at point B. It then turns and proceeds in a north westerly direction through this field for approximately 492 metres to point C. Then, from point C the path proceeds in a south westerly direction for approximately 11 metres, crossing a farm bridge to another field, before terminating at point D on the map (SH44956 73193). The total length of the path to be deleted is approximately 511 metres. The section of the path has no recorded width. Adding:

Part of Footpath No.59 Llangristiolus

Commencing from Footpath no.59 (SH45399 72958), point A on the map, the path proceeds in a north westerly direction along a surfaced track beside field boundaries for its entire length, passing through several enclosures at Malltraeth Marsh/Cors Ddyga. This section of path terminates where it re-joins Footpath no.59 Llangristiolus (SH44957 73192), at point D on the map. The path passes through gaps at points H-G-F and a gate at point E. The path is currently obstructed by a stone wall, fence and vegetation near point D. The total length to be added is approximately 500 metres. The width of the path is approximately 3.5 metres.

A copy of the Order and the Order map may be seen free of charge at-

(a) County Offices, Llangefni, Anglesey and(b) Llangefni Libraryduring normal opening hours.

Any representation or objection relating to the Order must be sent in writing to the Legal Services Manager, Swyddfa'r Sir, Llangefni, Ynys MOn, not later than the 02.08.2019 and applicants are requested to state the grounds on which it is made. These will be available for public inspection.

If no representations or objections are duly made to the Order, or to any part of it, or if any so made are withdrawn, Cyngor Sir Ynys Mon/ Isle of Anglesey County Council, instead of submitting the Order to the Welsh Government or part of it if the authority has by notice to the Welsh Government so elected under Paragraph 5 of Schedule 15 to the Wildlife and Countryside Act 1981 may itself confirm the Order (or that part of the Order).

If the Order is submitted to the Welsh Government in whole or in part any representations or objections which have been duly made and not withdrawn will be sent with it.

16/2019 DATED

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL / LEGAL SERVICES MANAGER CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFEYDD Y CYNGOR / COUNTY OFFICES LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW Am ragor o wybodaeth ynghylch yr uchod cysylltwch, os gwelch yn dda, dros y ffon gyda'r Adain Gyfreithiol, Llangefni For further information regarding the above please telephone the Legal Section, Llangefni Ffon / Tel: 01248 752591 Rhif / Ref: HT-021872-SMJ

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages

Attachments

NWA1216154.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Chronicle