Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991 THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF VARIOUS ROADS IN THE ARFON AREA - -THE NEW A487 BYPASS AT CAERNARFON AND BONTNEWYDD) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NWA1207691

Notice effective from
13th June 2019 to 13th July 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU AMRYW FFYRDD YN ARDAL ARFON - FFORDD OSGOI YR A487 CAERNARFON A
BONTNEWYDD) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2019
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar ol dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darnau hynny o'r ffyrdd a bennir yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn ar sail iechyd a diogelwch i'r cyhoedd yn ystod cyfnod gwaith adeiladu'r Ffordd Osgoi newydd yr A487 rhwng Caernarfon a Bontnewydd.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 1 Gorffennaf, 2019 a bydd yn parhau am hyd y gwaith ar y ffordd (fydd fwy na thebyg yn fwy na'r amserlen o 18 mis). DYDDIEDIG: 13eg o Fehefin, 2019.
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991 THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF VARIOUS ROADS IN THE ARFON AREA - -THE NEW A487 BYPASS AT CAERNARFON AND BONTNEWYDD) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along those lengths of roads referred to in the Schedule below.
The Order is necessary on health and safety grounds to the public during the construction of the new A487 Bypass at Caernarfon and Bontnewydd.
The Order comes into effect on the 1st July, 2019 and will continue for the duration of the road works (which will probably exceed the 18 month timescale). DATED: 13* June, 2019.
Iwan G. ?. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.L.G. Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, CAERNARFON,
Gwynedd.
ATODLEN
Ffordd yr A4085 Cau Ffordd yr A4085 Waunfawr o bwynt ger mynedfa Ystad Ddiwydiannol Peblig, gan

Waunfawr deithio mewn cyfeiriad de ddwyreiniol am bellter o oddeutu 950 metr hyd at fynedfa

Pare Gwyliau Glan Gwna, Caeathro.
Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G.
Head of Legal Services
Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON, Gwynedd.
SCHEDULE
The A4085 Road, Waunfawr Closure of the A4085 Road, Waunfawr from a point near to the entrance of the Peblig Industrial Estate, travelling in a south easterly direction for a distance of approximately 950 metres up to the entrance to the Glan Gwna Holiday Park, Caeathro.
Y ffordd arall yw dilyn y ffordd ymlaen o bwynt ger Ystad Ddiwydiannol, Peblig gan
ddilyn y ffordd tua'r gorllewin tuag at Gaernarfon gan ddilyn y
system unffordd ar hyd Ffordd yr A487 tua'r gogledd. Cymerwch yr allanfa gyntaf gan
droi i'r dde ger cylchfan ar yr A4086. Dilynwch y ffordd ymlaen
hyd at y gylchfan nesaf gan gymryd yr ail allanfa i ail-ymuno gyda Ffordd yr A4086.
Dilynwch Ffordd yr A4086 mewn cyfeiriad dwyreiniol am bellter o oddeutu 3.1 km, gan
droi i'r dde tuag at Gaeathro. Dilynwch y ffordd ymlaen hyd at y gylchfan, gan gymryd
y drydedd allanfa yn 01 tuag at Gaernarfon. Dilynwch y ffordd ymlaen hyd at y darn o'r
ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
The alternative route is to follow the road from a point near to the
Peblig Industrial Estate, following the road in a westerly direction towards
Caernarfon, following the one-way system around onto the A487 Road
northbound. Take the first exit and then turn right at the roundabout to follow the
A4086 Road. Continue along this road until you reach the next
roundabout and take the second exit staying on the A4086. Head east on the
A4086 for approximately 3.1 km and then make a right turn to head south
towards Caeathro. Head south on this road until you reach a
roundabout, taking the third exit back towards Caernarfon. Continue along this
road up to the closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite
direction.
Ffordd Ddi-Ddosbarth a adwaenir fel L6n Llanfaglan.
Cau'r Ffordd Ddi-Ddosbarth a adwaenir fel LOn Llanfaglan o bwynt gyferbyn a'r eiddo a adwaenir fel Cae Gwynedd, gan deithio mewn cyfeiriad de orllewinol ac yna gorllewinol hyd at Bont Afon Rhosdican.
Y ffordd arall o bwynt ger Pont Afon Rhosdican yw dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd orllewinol hyd at y groesffordd ac yna troi i'r dde. Dilynwch y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol, trwy Llanfaglan, hyd at gyffordd Ffordd yr A487 ac yna troi i'r dde. Dilynwch y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad deheuol, trwy bentref Bontnewydd, hyd at y droad i'r dde i ddilyn y ffordd

tuag at Dol Beuno, trowch i'r dde ac yna ymlaen ar hyd y ffordd- ddi-ddosbarth tuag at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
Cau Ffordd Ty'n Llan, Llanwnda o bwynt union gyferbyn a'r eiddo a adwaenir fel Morogoro, Dinas, Caernarfon gan deithio mewn cyfeiriad gorllewinol am bellter o oddeutu 200 metr.
Y ffordd arall o bwynt y cau yw dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol, gan fynd heibio Menai Tractors a Rhos Ysgawen, gan droi i'r dde yn y gyffordd nesaf. Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol, gan fynd trwy Lanfaglan, hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A487. Trowch i'r dde, gan ddilyn Ffordd yr A487 mewn cyfeiriad deheuol, trwy Bontnewydd, hyd at y droad i'r dde sy'n arwain tuag at Ty'n Llan. Troi i'r dde ac yna ymlaen ar hyd y ffordd hyd at y darn sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Unclassified Road known as LOn Llanfaglan.
Closure of the Unclassified Road known as LOn Llanfaglan from a point opposite the property known as Cae Gwynedd, travelling in a south westerly and then in a westerly direction up to Afon Rhosdican Bridge.
The alternative route is to follow the road from a point near Afon Rhosdican Bridge, travelling in north westerly direction up to the crossroads and then turn right. Follow the road in a north easterly direction, through Llanfaglan, up to its junction with the A487 Road and then turn right. Continue along the road in a southerly direction, through Bontnewydd village, up to the right hand turning which leads towards Dol Beuno, turn right and then onwards along the Unclassified Road up to its closure and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.
Closure of Ffordd Ty'n Llan, Llanwnda from a point directly opposite the property known as Morogoro, Dinas, Caernarfon travelling in a westerly direction for a distance of approximately 200 metres.
The alternative route from the closure is to follow the road in a south westerly direction, passing Menai Tractors and Rhos Ysgawen turning right at the next junction. Follow the road in a north-easterly direction through Llanfaglan up to its junction with the A487 Road. Turn right and continue along the A487 in a southerly direction, through Bontnewydd, until you reach the right turn for Ty'n Llan. Turn right and continue along the road up to its closure and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.
Ffordd Ty'n Llan, Llanwnda
Ffordd Ty'n Llan, Llanwnda.
Ffordd Glanrhyd, Llanwnda
Cau Ffordd Glanrhyd, Llanwnda o bwynt ger ffordd fynediad i'r eiddo a adwaenir fel Pare, Dinas gan deithio mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol am bellter o oddeutu 150 metr.
Y ffordd arall yw dilyn y ffordd mewn cyfeiriad de orllewinol ac yna gorllewinol hyd at ei gyffordd gyferbyn a Rhedynog Felen Fach ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd mewn cyfeiriad gogleddol hyd at ei gyffordd ger yr eiddo a adwaenir fel Felinwnda, Dinas, gan droi i'r dde ger Canolfan Bro, Llanwnda. Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol yn 01 hyd at ei gyffordd gyda Ffordd yr A487 ac yna troi i'r dde. Dilyn Ffordd yr A487 mewn cyfeiriad de orllewinol hyd at ei gyffordd gyda'r Ffordd Ddi-Ddosbarth ger Capel Glanrhyd ac yna troi i'r dde. Dilyn y ffordd ymlaen mewn cyfeiriad de orllewinol yn 01 hyd at y darn o'r ffordd sydd i'w gau ac i'r gwrthwyneb i drafnidiaeth sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
Ffordd Glanrhyd, Llanwnda
Closure of the road known as Ffordd Glanrhyd, Llanwnda from a point near to the access road of the property known as Pare, Dinas travelling in a north easterly direction for a distance of approximately 150 metres.
The alternative route is to follow the road in a south westerly and then in a westerly direction up to its junction opposite Rhedynog Felen Fach and then turn right. Follow the road in a northerly direction up to its junction near to the property known as Felinwnda, Dinas, turning right near to Canolfan Bro, Llanwnda. Follow the road ahead in a north easterly direction back towards its junction with the A487 Road and then turn right. Continue along the A487 Road in a south westerly direction up to its junction near Glanrhyd Chapel and then turn right. Follow the road in a south westerly direction back towards the closure and vice versa for vehicles traveling in the opposite direction.
Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r cau ffoniwch yr Ymgeisydd ¦ ar 07880 036808.
Emlyn Roberts (Jones Bros)
For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Emlyn Roberts (Jones Bros) on 07880 036808.
Am wybodaeth bellach ynglyn a'r gorchymyn, ffoniwch Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. For further information regarding the Order please telephone the the Transportation and Countryside Service on (CAT-3461 KFD) (01286) 679437. (CAT-3461 KFD)

Attachments

NWA1207691.pdf Download

Gwynedd Council

Council Offices , Shirehall Street , Caernafon , Gwynedd , LL55 1SH

http://www.gwynedd.gov.uk 01766 771 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices